Kerhon säännöt 19.4.2023

KESKI-SUOMEN KONEPYÖRÄSEURA Ry:n SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Konepyöräseura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki sekä toimialue ensisijaisesti Keski-Suomi.

Säännössä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.

SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Seuran tarkoituksena on vaalia moottoripyörä- ja mopedikulttuuria sen eri muodoissa, sekä ylläpitää motoristihenkeä, niin seuran omassa, kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:

  1. Harjoittaa erilaista koulutus-tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  2. Järjestää seuran toimintaan liittyviä tapahtumia.
  3. Hankkia ja ylläpitää harrastus- ja säilytystiloja.
  4. Pitää yhteyttä ja harjoittaa yhteistyötä vastaavien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja henkilöiden kanssa.
  5. Harjoittaa muutakin seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.
  6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENET

3 § Seuran jäseniä voivat olla: varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet,
yhteisöjäsenet sekä kannatusjäsenet, joita voivat olla yksityiset
henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hallitus
kannatusjäseniksi hyväksyy.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka
haluaa edistää seuran tarkoitusta, hyväksyy sen säännöt ja maksaa
jäsenmaksun.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran toimintaa
ansiokkaasti tukeneen tai seuran toimintaan ansiokkaasti
osallistuneen henkilön kunniajäseneksi.

Hallitus voi hyväksyä yhteisöjäseneksi oikeustoimikelpoisen yhteisön
tai yksityisen elinkeinoharjoittajan, joka haluaa myötävaikuttaa
seuran tarkoitusperien saavuttamiseen.

Seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta
kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä, joka ei ole ennen
kunniajäseneksi nimittämistä ollut seuran varsinainen jäsen, ei ole
äänivaltaa seuran vuosikokouksessa. Jäsenellä, joka ei ole
suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta.
Seuran jäsenellä on velvollisuus huolehtia siitä, että seuralla on
käytettävissä häntä koskevat ajan tasalla olevat yhteystiedot.

4 § Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet
suorittavat seuralle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun,
joiden suuruus kullekin jäsenryhmälle määrätään erikseen
vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä myöntää vuosittaisesta
jäsenmaksusta vapautuksen tai maksuajan pidennyksen seuran
jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn perusteella ei
voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.

5 § KURINPITOTOIMET
Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:
– erottaminen jäsenyydestä
– määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
– rahasakko
– julkinen varoitus
– varoitus
– huomautus
– jäsenpalveluiden epääminen, kuten tallin käyttöoikeuden tai pyörän
säilytyspaikan epääminen.
Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus.
Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä.
Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa,
joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa seuralle.
Rahasakon käyttäminen ei poista seuran oikeutta periä lisäksi
todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.

6 § SEURASTA EROTTAMINEN

Jäsenen voi erottaa yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä
perusteilla.
Jäsenen voi erottaa seuraavilla perusteilla:
1. Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen
saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa
2. Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa.
Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liittyvät seuran
kokouksessa hyväksyttyihin kerhotilojen järjestysmääräyksiin ja
moottoripyörän säilytyspaikan vuokrasopimukseen.
3. Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa seuralle
4. Jäsen on toiminnallaan halventanut seuraa, sen toimintaa tai
arvostusta
5. Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka seura on
asettanut tai antanut tai jotka liittyvät tallin järjestyssääntöihin
tai säilytyspaikan vuokrasopimukseen

7 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää seuran
hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syyja päätös on
perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut
toiminta ja menettely. Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on
varattava mahdollisuus vastineen antamiseen, paitsi milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuran seuraavan
vuosikokouksen ratkaistavaksi.
Seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut
jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.
Mikäli seuran jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua
toimikauden loppuun mennessä hänet katsotaan eronneeksi
jäsenyydestä.
Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka
jäsenestä on kirjattu seuran jäsenrekisteriin. Muistutukset ja
varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.
Määräaikaisen ja pysyvän erottamisen ollessa kyseessä jäsenellä ei
ole pääsyoikeutta seuran hallinnoimiin tiloihin. Molemmissa
tapauksissa seuran on järjestettävä kohtuullisessa ajassa jäsenelle
mahdollisuus valvotusti noutaa hänen seuran tiloissa oleva
omaisuutensa.

KOKOUKSET

8 § Seuran vuosikokouksia pidetään kaksi.
Ensimmäinen kokous helmi- tai maaliskuun aikana ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1. esitetään edellisen toimintakauden vuosikertomus, tilit ja
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai
niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan tai
toiminnantarkastajan lausunto mahdollisesti antaa aihetta.
4. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle
kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin
esittämät asiat.
Toinen kokous loka- tai marraskuun aikana ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta tulevalle
toimintakaudelle.
2. hyväksytään seuran toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
tulevaa toimintakautta varten.
3. valitaan tulevalle toimintakaudelle seuran hallituksen
puheenjohtaja sekä kaksi hallituksen varsinaista jäsentä ja yksi
varajäsen erovuoroisten tilalle.
4. valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle
varahenkilö tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä.
5. Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle
kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin
esittämät asiat.

Mikäli viranomaismääräysten johdosta vuosikokousta ei voida pitää
sääntöjen määräämänä ajankohtana hallituksella on oikeus siirtää
ajankohtaa. Kuitenkin niin, että kokous on pidettävä kuluvan
toimintakauden aikana. Lisäksi hallituksella on tällaisessa
tilanteessa oikeus sallia osallistuminen etäyhteyttä käyttäen siten
kuin yhdistyslain 17§ määrittelee.

9 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
aiheelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa
varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

10 § Seuran kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä siitä jäsenille
vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta sähköinen tai
kirjallinen kutsu.

HALLITUS

11 § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä varsinaista ja kaksi
varajäsentä. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja yhdeksi
vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksessa valitaan myös kahdeksi
vuodeksi kerrallaan kaksi varsinaista ja yksi varajäsen erovuorossa
olevien tilalle tai samoja henkilöitä jatkamaan tehtävissään
kahdeksi vuodeksi. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on
paikalla. Äänestyksissä äänten mennessä tasanratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa
muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka viimeksi mainitut voidaan
valita hallituksen ulkopuolelta. Heillä on vain läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei esitys- ja äänioikeutta.
Hallituksen kokoukseen kutsutaan sekä varsinaiset jäsenet että
varajäsenet. Varajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.
Mikäli kaikki varsinaiset jäsenet eivät ole kokouksessa paikalla,
varajäsenet korvaavat puuttuvat varsinaiset jäsenet. Korvaava
varajäsen valitaan tarvittaessa arvalla.

NIMENKIRJOTTAJAT

13 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri, aina kaksi yhdessä.

TILIT

14 § Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenteri vuosi. Tilinpäätös
ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle tai
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

15 § Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää seuran
vuosikokouksessa, jos muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja
muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista
äänistä.

16 § Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa kolmen neljänneksen (¾)
äänten enemmistöllä luettuina äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kysymys on seuran purkamisesta.

17 § Jos seura purkautuu, käytetään sen omaisuus ja varat seuran
tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän
kokouksen päätöksen mukaan.