KESKI-SUOMEN KONEPYÖRÄSEURA RY SÄÄNNÖT
NIMI JA KOTIPAIKKA
1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Konepyöräseura ry. ja sen kotipaikka Jyväskylän kaupunki sekä toimialue ensisijaisesti Keski-Suomi.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.
TARKOITUS JA TOIMINTA
2 § Seuran tarkoituksena on vaalia perinteistä moottoripyöräkulttuuria sen eri muodoissa sekä ylläpitää motoristiveljeyden henkeä niin seuran omassa kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toiminnassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1) harjoittaa erilaista tiedotus- ja julkaisutoimintaa; 2) järjestää näyttelyjä sekä erilaisia ajotapahtumia vanhoille moottoripyörille; 3) toimeenpanee seuran pyrkimyksiä edistäviä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia; 4) pitää yhteyttä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä 5) harjoittaa muutakin samantapaista seuran tarkoitusperiä edistävää toimintaa.
JÄSENET
3 § Seuran jäseniä ovat: vuosijäsenet, kunniajäsenet, toiminimijäsenet sekä kannatus- jäsenet, joita voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka johtokunta kannatusjäseniksi hyväksyy.
Seuran vuosijäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka haluaa edistää seuran tarkoitusta ja hyväksyy sen säännöt. Seura voi johtokunnan esityksestä vuosikokouksessa tehdyllä päätöksellä kutsua seuran toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniajäseneksi. Toiminimijäseneksi johtokunta voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusperien saavuttamiseen.
Seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet, kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä on ainoastaan puheoikeus, mutta ei äänivaltaa seuran kokouksissa. Sama koskee myös niitä seuran kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet seuran vuosijäseniä. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta.
4 § Seuran johtokunta voi yhdistyslain 14.§:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen seurasta. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.
5 § Vuosijäsenet, toiminimijäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat seuralle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruus kullekin jäsenryhmälle erikseen määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.Seuran johtokunta voi yksimielisesti tehdyllä päätöksellä myöntää vuosittaisesta jäsenmaksusta vapautuksen tai maksuajan pidennyksen seuran jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn perusteella ei voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.
KOKOUKSET
6 § Seuran vuosikokous pidetään tammi- tai helmikuun aikana ja siinä käsitellään seu- raavat asiat:
1) esitetään seuran vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto; 2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta; 3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin seuran hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta; 4) päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta; 5) hyväksytään seuran toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvaa toimintakautta varten; 6) valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja sekä kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle; 7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä; 8) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin esittämät asiat.
7 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.
8 § Seuran kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille seuran mahdollisessa jäsenlehdessä tai erillisellä kirjallisella tiedotuksella vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
JOHTOKUNTA
9 § Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu pu- heenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut neljä varsinaista ja neljä varajäsentä, joista kaikista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran vuoden kuluttua arvan perusteella.
Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
10 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihtee- rin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka viimeksi mainitut voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta.

NIMENKIRJOITTAJAT
11 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.
TILIT
12 § Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää seuran kokouksessa, jos muutta- misesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
14 § Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidet- tävässä seuran kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuina äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kysymys on seuran purkamisesta.
15 § Jos seura purkautuu, käytetään sen omaisuus ja varat seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.