Kerhon säännöt

KESKI-SUOMEN KONEPYÖRÄSEURA Ry:n SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Konepyöräseura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki sekä toimialue ensisijaisesti Keski-Suomi.

Säännössä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.

SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Seuran tarkoituksena on vaalia moottoripyörä- ja mopedikulttuuria sen eri muodoissa, sekä ylläpitää motoristihenkeä, niin seuran omassa, kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:

 1. Harjoittaa erilaista koulutus-tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
 2. Järjestää seuran toimintaan liittyviä tapahtumia.
 3. Hankkia ja ylläpitää harrastus- ja säilytystiloja.
 4. Pitää yhteyttä ja harjoittaa yhteistyötä vastaavien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja henkilöiden kanssa.
 5. Harjoittaa muutakin seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.
 6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENET

3 § Seuran jäseniä ovat: vuosijäsenet, kunniajäsenet, toiminimijäsenet sekä kannatusjäsenet, joita voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka johtokunta kannatusjäseniksi hyväksyy.

Seuran vuosijäseniksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka haluaa edistää seuran tarkoitusta ja hyväksyy sen säännöt.

Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua seuran toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniajäseneksi.

Johtokunta voi hyväksyä toiminimijäseneksi oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen elinkeinoharjoittajan, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusperien saavuttamiseen.

Seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa seuran vuosikokouksessa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta.

4 § Vuosijäsenet, toiminimijäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat seuralle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruus kullekin jäsenryhmälle määrätään erikseen vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Johtokunta voi yksimielisellä päätöksellä myöntää vuosittaisesta jäsenmaksusta vapautuksen tai maksuajan pidennyksen seuran jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn perusteella ei voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.

5 § Seuran johtokunta voi yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen seurasta. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran vuosikokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

KOKOUKSET

6 § Seuran vuosikokous pidetään tammi- tai helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
 1. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
 1. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto mahdollisesti antaa aihetta.
 1. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
 1. hyväksytään seuran toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvaa toimintakautta varten.
 1. valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja sekä kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle.
 2. valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
 1. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin esittämät asiat.

7 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

8 § Seuran kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköisesti tai kirjallisella kutsulla.

JOHTOKUNTA

9 § Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä varsinaista ja neljä varajäsentä. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksessa valitaan myös kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä erovuorossa olevien tilalle tai samoja henkilöitä jatkamaan tehtävissään kahdeksi vuodeksi. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on paikalla. Äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka viimeksi mainitut voidaan

valita johtokunnan ulkopuolelta. Heillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei esitys- ja äänioikeutta.

NIMENKIRJOTTAJAT

11 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

TILIT

12 § Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenteri vuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää seuran vuosikokouksessa, jos muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

14 § Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa kolmen neljänneksen (¾) äänten enemmistöllä luettuina äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsusta on käytävä ilmi, että kysymys on seuran purkamisesta.

15 § Jos seura purkautuu, käytetään sen omaisuus ja varat seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.