Kerhotilan järjestyssäännöt

Kerhotilan säännöt

Nämä säännöt on laadittu kerhotilan (korjauspaja ja yläkerran pintakäsittelytilat sekä hyllypaikat, pyöräpaikat ml,  Mylly 1 ja Mylly 2) käytön sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi, eli jokaisen kerholaisen parhaaksi – eikä suinkaan byrokratian ilosta.

Näitä sääntöjä tulee kaikkien kerhotilan käyttäjien noudattaa – tutustu niihin siis huolellisesti Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voidaan kerhotilan käyttöoikeus evätä määräajaksi tai pysyvästi Keski-Suomen Konepyöräseura ry:n johtokunnan päätöksellä.

1§    Kerhotilan hallinnointi

Kerhotilaa hallinnoi ja sen säännöistä päättää Keski-Suomen Konepyöräseura ry:n johtokunta. Johtokunta voi harkintansa mukaan sallia poikkeuksia näistä säännöistä, mikäli ne eivät haittaa turvallisuutta, Suomen lakeja, hyviä tapoja, kerhotilan käyttöä tai seuran toimintaa.
Johtokunta nimittää kerhotilan vastaavan, joka hoitaa kerhotilan käytännön asioita ja valvoo kerhotilan ja siellä olevan kerhon omaisuuden käyttöä ja sääntöjen noudattamista vapaa-aikansa ja omien aikataulujensa puitteissa, ei 24/7.

Vastaava on vastuussa toimistaan johtokunnalle ja hyväksyttää hankinta- ja muut suunnitelmat johtokunnalla normaaleja kulutustarvikkeiden hankintoja lukuun ottamatta.

2§    Kerhotilan käyttötarkoitus ja -tapa

Tupakointi ja alkoholin käyttö kerhotilassa on kielletty.
Kerhotila on tarkoitettu kaikkien jäsenten yhteiseksi moottoripyörien, mopedien, konepyörien, niiden osien ja niiden työkalujen ja muiden niihin verrattavien laitteiden ja harrastukseen liittyvien tavaroiden (myöhemmin näissä säännöissä ”laite”) säilytys-, rakentamis-, korjaamis- ja huoltotilaksi. Tilaa voidaan käyttää muuhun toimintaan vain johtokunnan päätöksellä. Kerhotilan käyttö kaupalliseen toimintaan tai taloudellisen hyödyn hankkimiseen ilman seuran johtokunnan lupaa ja sen asettamia ehtoja ja vastoin näitä sääntöjä on kielletty.
Yhteisissä tiloissa ei saa säilyttää yksityisiä tavaroita tai ”laitteita. ”Laitteen” kerhotilaan jättänyt henkilö on velvollinen kiinnittämään/tukemaan ”laitteen” niin, ettei muiden tilaa käyttävien tarvitse varoa niiden kaatumista tms. ”Laitteen” omistaja on itse vastuussa kerhotilaan jättämänsä ”laitteen” kiinnityksestä ja tukemisesta turvalliseen asentoon.
Käytävät on pidettävä aina vapaina. Jokaisen on luonnollisesti siivottava myös työnsä jäljet ja palautettava työkalut paikoilleen puhdistettuina sekä käyttövalmiina seuraaville käyttäjille. Jäteöljyistä ja kaikista ongelmajätteistä huolehtii käyttäjä itse.
Kerhotilan käytössä on noudatettava Suomen lakeja, hyviä tapoja, näitä sekä kerhon sääntöjä ja huolehdittava henkilöiden ja omaisuuden turvallisuudesta. Näiden laiminlyönneistä vastaa kukin jäsen henkilökohtaisesti.

3§   Kerhotilan käyttöoikeus

Kerhotilan käyttöoikeus on kaikilla Konepyöräseuran vuosijäsenmaksun maksaneilla jäsenillä sekä niillä kunniajäsenillä, jotka ovat aikaisemmin maksaneet vuosijäsenmaksua. Jäsenillä on mahdollisuus saada haltuunsa kuittausta ja panttimaksua vastaan kerhotilan avaimet, jotka palautettuaan saa panttimaksun takaisin. Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosijäsenmaksua, menettää kerhotilan käyttöoikeuden ja jäsen on velvollinen palauttamaan hallussaan olevat kerhotilan avaimet viivyttelemättä K-S Konepyöräseuralle.
Avainten katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kerhotilan vastaavalle tai ellei häntä tavoiteta, johtokunnalle. Katoamisesta johtuvien toimenpiteiden kustannuksista vastaa avaimensa kadottanut jäsen.

4§  Työskentely kerhotilassa ja työkalujen käyttö

Konepyöräseuran kerhotilaan hankkimia työkaluja ja laitteita saa käyttää ainoastaan niille tarkoitetulla tavalla ja vain kerhotilan yhteydessä. Ne on välittömästi työskentelyn jälkeen palautettava niille varatuille paikoille puhdistettuina sekä käyttövalmiina seuraaville käyttäjille. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kadottamansa tai vaurioittamansa seuran omaisuuden, jos se on käyttäjän huolimattomuudesta, sääntörikkomuksesta, välinpitämättömyydestä tai vastaavasta johtuvaa. Kerho vastaa normaalista työkalujen ja aineiden kulumisesta. Kerhotilavastaavalle on ilmoitettava välittömästi rikkoutuneet työkalut/puutteet kerhotiloissa.
Käyttäjän tulee kytkeä käyttämänsä työkalut, valot ja paineilma asianmukaisesti pois päältä sekä siivota jälkensä eli tyhjentää ja puhdistaa työpöydät ja muut käytössään olleet yhteiset tilat viimeistään työn päätyttyä.
Viimeisenä kerhotilasta poistuvan tulee vielä varmistaa, että työkalut ja paineilma on asianmukaisesti kytketty pois päältä eikä palovaaraa ole, sammuttaa valot ja lukita kerhotilan kaikki ovet.

5§  Tulityöt

Kaikki tulityöt on tehtävä siihen varatussa tilassa. (Myös kuuma-ilmapuhaltimen käyttö on tulityötä). Palavan materiaalin hionta ainoastaan tulityötilassa.

6§  Pyörä-, rakentelu-, hylly- ja nosturipaikat

Johtokunta voi luovuttaa seuran jäsenien käyttöön kerhotilasta hylly-, rakentelu- ja pyöräpaikkoja johtokunnan vuosittain määrittelemiä maksuja vastaan. Rakentelu- ja nosturipaikat on ensisijassa tarkoitettu siinä olevan ”laitteen” korjaamiseen, ei siis pitkäaikaiseen säilytykseen. Rakentelu-, pyörä- ja hyllypaikkamaksu maksetaan etukäteen vuokrausajalta.-

Mylly 1  ja Mylly 2  ovat maksullisia ja määräaikaisia vain säilytyspaikkoja, 1 vuosi kerrallaan (1.9.-31.8). Paikka anottava vuosittain.

Paikat vuokrataan KeskiSuomen Konepyöräseuran Johtokunnalle osoitettujen kirjallisten hakemusten perusteella. Pyöräpaikoista laaditaan kirjallinen vuokrasopimus.

– korjauspajan rakentelupaikat  ovat maksullisia ja määräaikaisia, 2 kuukautta kerrallaan. Paikat vuokrataan Keski-Suomen-Konepyöräseuran Johtokunnalle osoitettujen kirjallisten hakemusten perusteella. Rakentelupaikoista laaditaan kirjallinen vuokrasopimus  –

paikka 1, 2 ja 3 on tarkoitettu ensisijaisesti sivuvaunumoottoripyörien rakenteluun ja huoltoon.
– saksinostimet 2 kpl, käyttö on maksutonta ja on tarkoitettu vain laitteen lyhytkestoiseen (max. 5 pv) korjaukseen ja huoltoon.

Käyttövaraukset osoitetaan johtokunnalle joka käsittelee ja kirjaa varaukset. Kerhotilaan rakentelupaikkaan tuleen kyltti paikan haltijasta.
– yläkerran hyllypaikat ovat maksullisia ja ovat vuokraajan käytössä toistaiseksi. Paikat vuokrataan KS-Konepyöräseuran Johtokunnalle osoitettujen kirjallisten hakemusten perusteella. Hyllypaikoista laaditaan kirjallinen vuokrasopimus.
– pyörä-. rakentelu- ja hyllypaikkojen jakoperusteita, K-S Konepyöräseuran jäsenyys. jäsenikä, seuran eteen tehty työpanos, aktiivisuus. Jäsenmaksu pitää olla suoritettu ja rästimaksuja ei saa olla pyörä-, rakentelu- ja hyllypaikoista. Alustavasti yksi paikka /jäsen, jos paikkoja jää jakamatta Keski-Suomen Konepyöräseuran jäsen voi anoa kirjallisesti johtokunnalta lisäpaikkoja. Kaikki rakentelu-, hylly- ja pyöräpaikkoihin liittyvät sopimukset tehdään johtokunnan kanssa. Johtokunnalla on tarvittaessa oikeus järjestää paikkojen sijoittelu ja käyttö uudelleen kerhotilan käytön, turvallisuuden tai muun vastaavan syyn niin vaatiessa.

Jäsen on velvollinen huolehtimaan varaamansa tilan järjestyksestä, siisteydestä ja turvallisuudesta.
Kerhotilassa ei saa säilyttää polttoaineita, akkuja yms. vaarallisiksi luokiteltuja materiaaleja. Kerhotilassa säilytettävästä pyörästä on irrotettava akku ja poistettava polttoaineet. Yläkerran säilytystiloissa on pyrittävä säilyttämään vain kevyitä ”laitteita” välipohjan romahtamisvaaran vuoksi.

7§  Vastuu kerhotilassa olevasta omaisuudesta

Konepyöräseura vastaa ainoastaan kerhotilassa olevasta seuran omaisuudesta. Käyttäjät säilyttävät kerhotilassa olevan omaisuutensa omalla vastuullaan ja vastaavat myös omaisuutensa muille aiheuttamasta vahingosta, jos se on käyttäjän huolimattomuudesta, sääntörikkomuksesta, välinpitämättömyydestä tai vastaavasta johtuvaa.

8§  Sanktiot

Johtokunnalla on oikeus poistaa edelleen väärin tiloja käyttävältä henkilöltä 2 huomautuksen jälkeen avain (avaimen koodaus) määräajaksi.

Hyväksytty noudatettavaksi johtokunnan kokouksessa 6.11.2017

Hiomatarvikkeet maksullisia, omakustannushinnasto seinällä.

edit 3.11.2021 karppa