Kerhotilan järjestyssäännöt

Kerhotilan säännöt

Nämä säännöt on laadittu kerhotilan (korjauspaja, yläkerran pintakäsittelytilat ja hyllypaikat, pyöräpaikat mukaan lukien säilytyspaikat Mylly 1 ja Mylly 2) käytön sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Näitä sääntöjä tulee kaikkien kerhotilan käyttäjien noudattaa – tutustu niihin siis huolellisesti.

1§ Kerhotilan hallinnointi

Kerhotilaa hallinnoi Keski-Suomen Konepyöräseura ry:n hallitus ja säännöistä päättää Keski-Suomen Konepyöräseura ry:n vuosikokous. Hallitus voi harkintansa mukaan sallia poikkeuksia näistä säännöistä, mikäli ne eivät haittaa turvallisuutta, Suomen lakeja, hyviä tapoja, kerhotilan käyttöä tai seuran toimintaa. Hallitus nimittää kerhotilan vastaavan, joka hoitaa kerhotilan käytännön asioita ja valvoo kerhotilan ja siellä olevan kerhon omaisuuden käyttöä ja sääntöjen noudattamista.

Kerhotilan vastaava on vastuussa toimistaan hallitukselle ja hyväksyttää hankinta- ja muut suunnitelmat hallituksella normaaleja kulutustarvikkeiden hankintoja lukuun ottamatta.

2§ Kerhotilan käyttötarkoitus ja -tapa

Tupakointi ja alkoholin käyttö kerhotilassa on kielletty. Kerhotila on tarkoitettu kaikkien jäsenten yhteiseksi moottoripyörien, mopedien, konepyörien, niiden osien ja niiden työkalujen ja muiden niihin verrattavien laitteiden ja harrastukseen liittyvien tavaroiden (myöhemmin näissä säännöissä ”laite”) säilytys-, rakentamis-, korjaamis- ja huoltotilaksi. Tilaa voidaan käyttää muuhun toimintaan vain hallituksen päätöksellä. Kerhotilan käyttö kaupalliseen toimintaan tai taloudellisen hyödyn hankkimiseen ilman seuran hallituksen lupaa on kielletty.

Yhteisissä tiloissa ei saa säilyttää yksityistä omaisuutta. ”Laitteen” kerhotilaan jättänyt henkilö on velvollinen kiinnittämään/tukemaan ”laitteen” siten että siitä ei aiheudu vaaraa muille tilan käyttäjille tai omaisuudelle.

Käytävät on pidettävä aina vapaina. Jokaisen on siivottava työnsä jäljet ja palautettava työkalut paikoilleen puhdistettuina sekä käyttövalmiina seuraaville käyttäjille. Jäteöljyistä ja kaikista ongelmajätteistä huolehtii käyttäjä itse.

Kerhotilan käytössä on noudatettava Suomen lakeja, hyviä tapoja, näitä sekä kerhon sääntöjä ja huolehdittava henkilöiden ja omaisuuden turvallisuudesta. Näiden laiminlyönneistä vastaa kukin jäsen henkilökohtaisesti.

3§ Kerhotilan käyttöoikeus

Kerhotilan käyttöoikeus on kaikilla Konepyöräseuran jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä sekä niillä kunniajäsenillä, jotka ovat aikaisemmin olleet varsinaisia jäseniä. Jäsenellä on mahdollisuus saada haltuunsa kuittausta ja panttimaksua vastaan kerhotilan avaimet, jotka palautettuaan saa panttimaksun takaisin. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua, menettää kerhotilan käyttöoikeuden ja on velvollinen palauttamaan hallussaan olevat kerhotilan avaimet viivyttelemättä K-S Konepyöräseuralle. Avainten katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kerhotilan vastaavalle tai ellei häntä tavoiteta, hallitukselle. Katoamisesta johtuvien toimenpiteiden kustannuksista vastaa avaimensa kadottanut jäsen.

4§ Työskentely kerhotilassa ja työkalujen käyttö

Konepyöräseuran kerhotilaan hankkimia työkaluja ja laitteita saa käyttää ainoastaan niille tarkoitetulla tavalla ja vain kerhotilan yhteydessä. Ne on välittömästi työskentelyn jälkeen palautettava niille varatuille paikoille puhdistettuina sekä käyttövalmiina seuraaville käyttäjille. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kadottamansa tai vaurioittamansa seuran omaisuuden, jos se on käyttäjän huolimattomuudesta, sääntörikkomuksesta, välinpitämättömyydestä tai vastaavasta johtuvaa. Kerho vastaa normaalista työkalujen ja aineiden kulumisesta. Kerhotilavastaavalle on ilmoitettava välittömästi rikkoutuneet työkalut/puutteet kerhotiloissa.

Käyttäjän tulee kytkeä käyttämänsä työkalut, valot, vesi ja paineilma asianmukaisesti pois päältä sekä siivota jälkensä eli tyhjentää ja puhdistaa työpöydät ja muut käytössään olleet yhteiset tilat viimeistään työn päätyttyä.

Viimeisenä kerhotilasta poistuvan tulee vielä varmistaa, että työkalut ja paineilma on asianmukaisesti kytketty pois päältä eikä palovaaraa ole, sammuttaa valot ja lukita kerhotilan kaikki ovet.

5§ Tulityöt

Kaikki tulityöt on tehtävä siihen varatussa tilassa. (Myös kuumailmapuhaltimen käyttö on tulityötä). Palavan materiaalin hionta tulityötilassa on kielletty.

6§ Pyörä-, rakentelu-, hylly- ja nosturipaikat

Hallitus voi luovuttaa Konepyöräseuran jäsenien käyttöön kerhotilasta hylly-, rakentelu- ja pyöräpaikkoja hallituksen vuosittain määrittelemiä maksuja vastaan. Rakentelu- ja nosturipaikat on ensisijassa tarkoitettu siinä olevan ”laitteen” korjaamiseen, ei siis pitkäaikaiseen säilytykseen. Rakentelu-, pyörä- ja hyllypaikkamaksu maksetaan etukäteen vuokrausajalta.

Mylly 1 ja Mylly 2 ovat maksullisia ja määräaikaisia ainoastaan säilytykseen tarkoitettuja paikkoja, 1 vuosi kerrallaan (1.9.-31.8). Paikka on anottava vuosittain. Paikat vuokrataan Keski-Suomen Konepyöräseuran hallitukselle osoitettujen kirjallisten hakemusten perusteella. Pyöräpaikoista laaditaan kirjallinen vuokrasopimus.

Korjauspajan rakentelupaikat ovat maksullisia ja määräaikaisia.. Paikat vuokrataan Keski-Suomen Konepyöräseuran hallitukselle osoitettujen kirjallisten hakemusten perusteella. Rakentelupaikoista laaditaan kirjallinen vuokrasopimus. Hallitus määrittelee kunkin rakentelupaikan ja saksinostimien käyttötarkoituksen ja käyttöajan pituuden. Kulloinkin voimassa oleva määrittely on oltava kerhotilassa nähtävillä. Kerhotilan rakentelupaikkaan tulee kyltti paikan haltijasta.

Yläkerran hyllypaikat ovat maksullisia ja ovat vuokraajan käytössä toistaiseksi. Paikat vuokrataan K-S Konepyöräseuran hallitukselle osoitettujen kirjallisten hakemusten perusteella. Hyllypaikoista laaditaan kirjallinen vuokrasopimus.

Pyörä-. rakentelu- ja hyllypaikkoja annetaan vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille pääsääntöisesti yksi paikka /jäsen, Jos paikkoja jää jakamatta jäsen voi anoa kirjallisesti hallitukselta lisäpaikkoja. Kaikki rakentelu-, hylly- ja pyöräpaikkoihin liittyvät sopimukset tehdään hallituksen kanssa. Hallituksella on tarvittaessa oikeus järjestää paikkojen sijoittelu ja käyttö uudelleen kerhotilan käytön, turvallisuuden tai muun vastaavan syyn niin vaatiessa.

Jäsen on velvollinen huolehtimaan varaamansa tilan järjestyksestä, siisteydestä ja turvallisuudesta. Kerhotilassa ei saa säilyttää polttoaineita eikä muita vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Kerhotilassa säilytettävän pyörän akku on kytkettävä irti ja minimoitava tankissa olevan polttoaineen määrä. Yläkerran säilytystiloissa on pyrittävä säilyttämään vain kevyitä ”laitteita” välipohjan kuormituksen minimoimiseksi.

7§ Vastuu kerhotilassa olevasta omaisuudesta

Konepyöräseura vastaa ainoastaan kerhotilassa olevasta Konepyöräseuran omaisuudesta. Käyttäjät säilyttävät kerhotilassa olevan omaisuutensa omalla vastuullaan ja vastaavat myös omaisuutensa muille aiheuttamasta vahingosta, jos se on käyttäjän huolimattomuudesta, sääntörikkomuksesta, välinpitämättömyydestä tai vastaavasta johtuvaa.

8§ Sanktiot

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista Konepyöräseuran säännöissä määritellyllä tavalla.

Hiomatarvikkeet ovat maksullisia, omakustannushinnasto seinällä.

Nämä säännöt on hyväksytty Keski-Suomen Konepyöräseura ry:n
vuosikokouksessa 19.2.2023